Naše poslání

Poslání

Oba naše Domovy jsou nestátní nezisková zařízení sociálních služeb, jejichž posláním je zajistit prostřednictvím pobytových služeb bezpečné a důstojné podmínky, které v co nejvyšší míře přibližují přirozené prostředí vlastního domova.

Cíle 

Cílem našich Domovů je poskytování kvalitních a odborných služeb v souladu s individuálními potřebami a plány uživatelů. Poskytované služby zachovávají a rozvíjí uživatele v jejich schopnostech a dovednostech.

Strategie námi poskytovaných služeb je zaměřena na:

  1. Zajištění odpovídajícího sociálního postavení a životního standardu starší generace.
  2. Spolupráci se zdravotníky, sociálními pracovníky, pedagogy a církvemi.
  3. Zajištění právní pomoci při řešení životních situací a poskytnutí pomoci při jednání s úřady a institucemi.
  4. Vytváření podmínek pro společenské, zájmové a kulturní vyžití seniorů .
  5. Zajištění finanční stability organizace.
  6. Neustálé zkvalitňování péče a převedení systému plošně poskytované péče na systém individuální podpory uživatelů služeb.
  7. Vytvoření důstojného prostředí pro bydlení a kvalitní život uživatelů v seniorském věku v domově.
  8. Vytvoření podmínek pro kvalitní provozování sociálních služeb pro ležící pacienty, tj. prostory, personální a materiální podmínky.

Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem