Ceník služeb

cenik-1024x903

*Ceny služeb vychází z cen určených vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že uživateli nebude stravování poskytnuto (např. z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení apod.), bude mu vrácena poměrná část úhrady. Vyúčtování služeb se prování při ukončení pobytu nebo v měsíci, ve kterém nebyla služba poskytnuta v plném rozsahu.

Doba splatnosti úhrad

Uživatel platí úhrady za veškeré služby měsíčně a to do 15. dne kalendářního měsíce. Při nástupu do zařízení se zavazuje zaplatit úhradu do konce měsíce, v němž byl realizován den nástupu, včetně alikvotní částky příspěvku na péči, je-li mu přiznán a zároveň platbu na následující měsíc.

Koncesionářský poplatek

Každý uživatel si hradí sám televizní a rozhlasový koncesionářský poplatek.

Domov pro seniory a domovy se zvláštním režimem